旧威尼斯人jdb电子| 首页

P?ehled

Visual LightBox JS je programovy prùvodce, ktery zdarma a jednodu?e pomáhá vytvá?et webové foto galerie, zalo?eny na slavném skriptu LightBox2, nìkolika kliknutími bez napsání jediného ?ádku kódu.

Jen táhnìte puste va?e fotografie do okna Visual LightBoxu, stisknìte "Publikovat" a va?e vlastní webová galerie s nádhernymi efekty LightBoxu 2 se okam?itì otev?e ve va?em prohlí?eèi! ?ádny javascript,css,kódování html, ?ádná editace obrázkù, jenom kliknete a va?e galerie je hotova.

Click to see full size imageClick to see full size image
Visual LightBox for Windows   Visual LightBox for Mac


Vlastnosti Visual LightBoxu:

  • Prezentace s mo?ností automatického spou?tìní
  • Zaoblené okraje p?ekryvného okna
  • Velké obrázky se p?izpùsobí oknu va?eho prohlí?eèe
  • Mno?ství krásnych témat galerií
  • Otáèení obrázkù a vysoce kvalitní zmìna velikosti obrázkù s anti-aliasingem
  • Automatická tvorba miniatur
  • P?idání popisek
  • Zabudované FTP

P?íklad

P?íklad galerie vytvo?ené Lightboxem 2

Následující sada obrázkù byla vytvo?ena Visual Lightboxem. Kliknìte na jakykoliv obrázek pro spu?tìní galerie Lightbox2.


P?íklad naho?e je demo pou?ití Lighboxu vlo?ením p?ímo do stránky. Galerie vytvo?ená Visual Lightboxem je umístìna dovnit? vzhledu stránky. Mù?ete také zkontrolovat 'celostránkovou demo galerii'. Tento p?íklad pou?ije pro zobrazení galerie celou plochu prohlí?eèe.

Stáhnout Visual LightBox

Visual LightBox JS je zdarma pro nekomerèní pou?ití.

Pro komerèní pou?ití je vy?adován maly poplatek. Visual LightBox Business Edition dále nabízí mo?nost odstranit ?ádek s odkazem na stránku Visual LightBox.com stejnì jako mo?nost umístit na obrázky va?e vlastní logo. Po dokonèení platby prost?ednictvím zabezpeèeného formulá?e ihned obratem obdr?íte emailem licenèní klíè, ktery p?emìní Free verzi Visual LightBoxu na Business edici. Mù?ete si vybrat nejvyhodnìj?í zpùsob provedení platby: kreditní kartu, bankovní p?evod, ?ek, PayPal atd. Business edici mù?ete získat i zdarma, pomù?ete-li nám s p?ekladem Visual LightBoxu do va?eho mate?ského jazyka, pro dal?í podrobnosti nás prosím kontaktujte Mail

 

Podpora

Pro ?e?ení problémù, nápady na nové funkce a obecnou pomoc kontaktujte Zákaznickou podporu na Mail P?ilo?te podrobnosti o va?em prohlí?eèi, operaèním systému, verzi Visual LightBoxu a odkaz (nebo odpovídající kód).

旧威尼斯人jdb电子